Klasztor

Klasztor Starowierców w Wojnowie

Klasztor Starowierców położony jest w niewielkiej wsi niedaleko miejscowości Ruciene-Nida, w Wojnowie. Jest to wieś którą zamieszkują wyznawcy czterech religii: katolicy, ewangelicy, prawosławni i staroobrzędowcy.Na wstępie najlepiej jeśli wyjaśnimy kim byli starowiercy: Staroobrzędowcy, starowiercy, raskolnicy, nie zreformowany odłam Cerkwi prawosławnej. Jego duchowieństwo z protopopem Awwakumem na czele nie przyjęło zmian wprowadzonych przez patriarchę Nikona w 1653. Polegały one na ujednoliceniu obrzędowości (m.in. na wprowadzeniu obrzędów greckich tam, gdzie występowały lokalne różnice).

Dzieje mazurskich staroobrzędowców są ściśle związane z klasztorem w Wojnowie. Pierwsze wzmianki dotyczące klasztoru pochodzą z roku 1836 kiedy Ławrientij Rastropin (1762-1851) założył nad brzegiem jeziora Duś pustelnie. Następnie w 1847 roku została ona przekształcona w klasztor.

Pierwszym przeorem został Michaił Chawronin. Dwa lata później klasztor w Wojnowie stał się filią słynnego ośrodka staroobrzędowców w Moskwie. Klasztor najprężniej rozwijałsię w latach 1852-1867 za czasów przeora Pawła Pruskiego.(Pieter Iwanowicz Lendiew, 1821-1895). W 1885 roku przybyła do Wojnowa zakonnica Eupraksja, która poźniej wykupiła klasztor. Wtedy to przybyły do klasztoru w Wojnowie siostry zakonne z Rosji.W 1968 roku właścicielem klasztoru stał się Leon Ludwikowski, który zobowiązał się do opieki dwoma mieszkającymi w klasztorze zakonnicami. Obecnie klasztor jest własnością Pana Krzysztofa Ludwikowskiego (syna poprzedniego właściciela).